Predšolska vzgoja SI

ime izobraževalnega programa: PREDŠOLSKA VZGOJA SI

naziv poklicne izobrazbe: vzgojitelj predšolskih otrok / vzgojiteljica predšolskih otrok

  • Cilji izobraževalnega programa
  • Trajanje izobraževalnega programa
  • Vpisni pogoji
  • Pogoji za dokončanje
  • Predmetnik (glej letno publikacijo)
  • Poklicna matura obsega:
  • Usposobljenost
  • Delo
  • Predstavitev poklica na spletu

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju dijaki), da:

–       sistematično pridobijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi, družbi in stroki,

–       razvijejo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja medčloveških odnosov,

–       usposobijo se za analiziranje konkretnih strokovnih problemov na delovnem mestu, in znajo načrtovati ukrepe za njihovo uspešno reševanje in odpravljanje,

–       razvijejo osebnostne lastnosti (odgovornost, komunikativnost, kreativnost in inovativnost, empatičnost in odprtost ter vztrajnost) in vrednote (poštenost, delovanje v skladu z etičnimi načeli), ki so pomembne za učinkovito in uspešno opravljanje poklica,

–       spoznajo interdisciplinarnost strokovnega znanja in obvladajo osnovna načela timskega dela,

–       učijo se učiti ter razvijejo motivacijo za izobraževanje, izpopolnjevanje in vseživljenjsko učenje,

–       razvijejo pripravljenost za raziskovanje in sledijo novostim na strokovnem področju,

–       obvladajo temeljno strokovno terminologijo in znajo uporabljati strokovno literaturo,

–       usposobijo se za uporabo sodobne informacijske tehnologije za delo na strokovnem področju in za delo z viri,

–       pridobijo osnove podjetništva, da se bodo lažje prilagajali spremembam na delovnem mestu in zahtevam poklicne mobilnosti, se uveljavljali na trgu delovne sile, in uspešno načrtovali in vodili lastno poklicno kariero,

–       razvijejo socialne spretnosti, predvsem učinkovito sporazumevanje v različnih življenjskih situacijah, samostojnost in odgovornost,

–       aktivno skrbijo za lastno zdravje in za zdravje njim zaupanih otrok ter razvijejo pozitivni odnos do zdravega načina življenja,

–       obvladajo zaščitne ukrepe za varno delo in se tudi ekološko ozavestijo, da bodo ravnali z okoljem, kot odgovorni državljani, ga znali ustrezno varovati in ohranjati,

–       poznajo in povezujejo teoretična in praktična znanja o razvoju in vzgoji otrok,

–       obvladajo teoretična in praktična znanja o posameznih vzgojnih področjih, znajo uporabljati metodike in didaktiko teh področij, vzgojna sredstva, pripomočke in materiale,

–       usposobijo se za učinkovito in ustvarjalno načrtovanje in izvedbo vzgojno izobraževalnega dela v skupini,

–       znajo organizirati vzpodbudno vzgojno okolje za razvoj vseh področij in oblik ustvarjalnosti in nadarjenosti predšolskih otrok,

–       usposobijo se za opazovanje, spremljanje in vrednotenje otrokovega razvoja in napredka,

–       usposobijo se za komunikacijo z otroki in odraslimi ter spoznajo metode in oblike sodelovanja s starši,

–       naučijo se vrednotiti lastno delo s pomočjo samorefleksije in samoregulacije.

 

Trajanje izobraževalnega programa

Izobraževanje traja štiri leta.

Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi točkami (KT).

 

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

–       osnovnošolsko izobraževanje,

–       nižje poklicno izobraževanje ali njemu enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

 

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

–       splošnoizobraževalne predmete,

–       obvezne strokovne module,

–       izbirne strokovne module,

–       odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

–       interesne dejavnosti,

–       obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,

–       poklicno maturo.

 

 

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

–       pisni in ustni izpit iz slovenščine,

–       pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskih otrok.

Izbirni del:

–       pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,

–       izpitni nastop in zagovor.

 

Usposobljenost

Usposobil se boš za primerno komuniciranje z otroki, njihovimi starši in sodelavci, spoznali razvoj in učenje predšolskih otrok, vzgojno-izobraževalne pristope, kurikulum v vrtcu, igre in kako zagotoviti varno in zdravo okolje za otroke. Razvijal boš svoje zmožnosti ustvarjalnega izražanja na glasbenem, plesnem, likovnem področju in se naučil, kako to razvijati pri otrokih. Prav tako si bosš pridobil znanja in spretnosti za razvijanje otrokovih ustvarjalnih, govornih, telesnih, logično-matematičnih, naravoslovnih in družboslovnih zmožnosti.

 

Delo

Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok pomaga pri ustrezni ponudbi didaktičnega materiala za konkretno dejavnost otrok v vrtcu. Skrbi za pripravo vzgojnih sredstev (igrače, igrala, didaktični material) ter za funkcionalno in estetsko ureditev prostora. Poskrbeti mora za primerno časovno razporeditev in oblike dnevnih opravil (prehrana, higiena, počitek, bivanje na prostem). Sodeluje pri skupnih nalogah vrtca v skladu z letnim delovnim načrtom vrtca. Z vzgojiteljem sodeluje pri izdelavi zaključnega poročila o uresničevanju nalog v preteklem letu.

Za opravljanje poklica pomočnik vzgojitelja, ki odločilno vpliva na otrokov osebnostni razvoj (otrok se z njim istoveti in ga posnema), je potrebno, da ima strokovno in splošno izobrazbo, ustrezne sposobnosti (posluh, gibalne spretnosti, ročne spretnosti…) in osebnostne lastnosti. Imeti mora znanja iz razvojne psihologije in predšolske pedagogike. Za uspešno delo pomočnik vzgojitelja potrebuje veselje do dela z otroki, znanje s področja komunikacije in obvladovanje socialnih veščin. Pomembno je, da je pomočnik vzgojitelja občutljiv za potrebe predšolskega otroka in da je osebnostno zrela osebnost. Glede spola ni omejitev.

Pomočnik vzgojitelja dela ob vzgojitelju v vrtcu. Igralnica je prostor, kjer imajo otroci svoj delovni kotiček. Poleg igralnice uporabljajo še vse druge prostore v vrtcu in izven vrtca, ki so namenjeni otrokom. Vsak dan preživi s skupino otrok nekaj časa na prostem (na igriščih in sprehodih). Letovanja, zimovanja in druge oblike bivanja zunaj vrtca omogočajo otrokom tudi nekajdnevno bivanje izven domačega kraja. Delo je zelo dinamično, poteka pa v dopoldanskem in popoldanskem času, glede na obratovalni čas vrtca. Ritem dela je prilagojen potrebam družin in odvisen od okolja, v katerem vrtec deluje. Delo pomočnika vzgojitelja je vezano na zgodnje jutranje ure in pozne popoldanske (prihodi otrok v vrtec in odhodi otrok domov), okolje v katerem dela, pa je dokaj hrupno (veliko otrok).

 

Predstavitev poklica na spletu

http://www.youtube.com/watch?v=s7ZfcGexR24&list=PLA425548830D04F3A&index=1

http://www.youtube.com/watch?v=fzrWTkHLOyM&list=PLA425548830D04F3A&index=2

http://www.youtube.com/watch?v=eN_lC0KDnSE&list=PLA425548830D04F3A&index=3

http://www.youtube.com/watch?v=BocexxHKMXM&list=PLA425548830D04F3A&index=4

(Skupno 13.349 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost