Gastronomske in hotelske storitve

Ime izobraževalnega programa:GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE

Naziv poklicne izobrazbe: gastronom-hotelir/gastronomka hotelirka

 

  • Cilji izobraževalnega programa
  • Trajanje izobraževalnega programa
  • Vpisni pogoji
  • Pogoji za dokončanje
  • Predmetnik (glej letno publikacijo)
  • Zaključni izpit obsega:
  • Nacionalne poklicne kvalifikacije
  • Usposobljenost
  • Delo
  • Predstavitev poklica na spletu

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam,da:

–       si razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, kritično presojo in analiziranje konkretnih strokovnih problemov ter za njihovo reševanje,

–       si razvijajo humanost, tolerantnost, poštenost in druge moralne vrednote,

–       si razvijajo ustvarjalnost, inovativnost, pripravljenost za vseživljensko učenje ( tudi sledenje novim smernicam),

–       usvojijo spretnosti za primeren odnos do sebe, do drugih in za zmožnost timskega dela v kolektivu,

–       se usposobijo za ustrezno sporazumevanje, vedenje v različnih sredinah, za predstavitve, promoviranje in svetovanje storitev v slovenskem in dveh tujih jezikih,

–       se naučijo urediti sebe in delovno mesto za delo, v skladu z načeli estetike in s higiensko varnostnimi predpisi,

–       se usposobijo za aktivno skrb za lastno zdravje, zdravje gostov in za pozitivni odnos do zdravega načina življenja,

–       razumejo eko zdravje in kakovostno bivanje, globalne ekološke probleme ter si razvijajo ekološko zavest,

–       se seznanijo z urejanjem in vzdrževanjem prostorov za namen turistične dejavnosti,

–       se naučijo načrtovati, organizirati in voditi enostavnejšo turistično dejavnost,

–       si pridobijo znanja o storitvah na domu in v domovih,

–       si pridobijo znanja o tekstilnih materialih ter njihovem oblikovanju v kuhinjsko, strežno, restavracijsko in drugo perilo in izdelati druge enostavnejše tekstilne izdelke,

–       se naučijo dekoriranja in se seznanijo z izdelovanjem dekorativnih izdelkov iz različnih materialov in tehnikami oblikovanja,

–       si pridobijo znanje o biološki, hranilni in energijski vrednosti hrane in pijač, o njihovih lastnostih, pridobivanju, shranjevanju ter načinu uporabe, obdelave, predelave, priprave, kombinacije ter o tem, kako se le-to kakovostno in estetsko postreže gostom,

–       si pridobijo praktično uporabno znanje in se pri tem opirajo na teoretična spoznanja

–       spoznajo in razumejo splošne zakonitosti postopkov in tehnologijo pri pripravi jedi z različnimi stroji, napravami in pripomočki,

–       si pridobijo zmožnosti za samostojno, kakovostno pripravo ter postrežbo hrane in pijač in se pripravijo za poklicno kariero,

–       si pridobijo znanje o različnih oblikah ponudbe v gostinskih lokalih,

–       si razvijajo zavest o pomenu povezovanja z okoljem in o vrednosti ponudbe avtohtone hrane in pijače ter ohranjanja naravne in kulturne dediščine,

–       si razvijajo sposobnosti za organiziranje samostojnega, varnega, gospodarnega dela in delovnih postopkov na poklicnem področju,

–       si pridobijo znanja in spretnosti za uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije, za načrtovanje, organiziranje, analiziranje, kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju,

–       spoznajo varnostne predpise ter jih znajo dosledno upoštevati pri delu.

Trajanje izobraževalnega programa

Izobraževanje traja tri leta.

Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

–       osnovnošolsko izobraževanje ali

–       nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

–       splošnoizobraževalne predmete,

–       obvezne strokovne module,

–       izbirne strokovne module,

–       odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

–       interesne dejavnosti,

–       obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,

–       zaključni izpit.

 

Zaključni izpit obsega:

–       pisni in ustni izpit iz slovenščine,

–       izdelek oziroma storitev in zagovor.

Nacionalne poklicne kvalifikacije

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije:

Pomočnik/pomočnica kuharja

Nacionalno poklicno kvalifikacijo pomočnik/ pomočnica kuharja pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

–     M1 – Osnove v gostinstvu – 16 KT,

–     M3 – Priprava posameznih skupin jedi – 6KT.

Pomočnik/pomočnica natakarja

Nacionalno poklicno kvalifikacije pomočnik/ pomočnica natakarja pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz naslednjega strokovnega modula:

–     M1 – Osnove v gostinstvu – 16 KT,

–     M6 – Postrežba pijač – 4KT.

Usposobljenost

Če boš izbral v izobraževalnem programu izbirne strokovne module, ki izhajajo iz poklicnega standarda kuhar/kuharica, se boš usposobil za pripravo raznovrstnih jedi, rednih in izrednih zahtevnejših obrokov. Pripravljal boš hladne in tople začetne jedi, glavne jedi iz mesa, zelenjave in drugih živil ter razne vrste sladic. Znal boš pripraviti tudi slovenske narodne jedi, tipične jedi drugih narodov in jedi za alternativno prehrano. Jedi boš po porcijah estetsko dekoriral in ponudil gostom, preostala živila pa pravilno shranjeval. Vsako jed boš cenovno specificiral in ovrednotil. Skrbel boš za zdravo, po hranilni in kalorični vrednosti uravnoteženo prehrano gostov. Kuhar je estetsko in higiensko urejen in tako skrbi tudi za svoj delovni prostor. Če boš izbral v izobraževalnem programu izbirne strokovne module, ki izhajajo iz poklicnega standarda natakar/natakarica, se boš usposobili za estetsko in higiensko ureditev sebe, delovnega mesta in prostorov ter pogrinjkov za goste. Naučil se boš sprejemati goste, svetovati, priporočati, ponuditi in prevzeti naročila ter postreči na različne načine profesionalne strežbe vse vrste jedi in pijač pri rednih in izrednih obrokih. Znal boš pripraviti manj zahtevne jedi in postreči brezalkoholne in alkoholne pijače, tople napitke in prigrizke, postreči buteljčna vina ter pripraviti enostavne mešane pijače. Pred gostom boš lahko enostavne jedi tudi mariniral, filiral in razkosaval. Storitve boš znal tudi obračunati. Če boš izbrali v izobraževalnem programu izbirne strokovne module, ki izhajajo iz poklicnega standarda oskrbnik/oskrbnica, se boš naučil načrtovanja, priprave in izvedbe storitev za celovito oskrbo in dobro počutje soljudi, za katere se storitev izvaja. To so gostje v različno velikih gostinskih ali turističnih obratih ali oskrbovanci na domu in v različnih domovih. Usposobil se boš za pripravo in enostavno postrežbo jedi iz različnih vrst živil, pripravo in enostavno postrežbo brezalkoholnih, alkoholnih pijač, toplih napitkov in prigrizkov, za higiensko in estetsko urejenost oseb in notranjih prostorov (sob in restavracij) s tekstilijami in ročnimi izdelki iz različnih materialov. Naučil se boš tudi strokovne izbire pri nabavi, vodenja zalog in izdajanja materialov. Ne glede na izbirne module se boš v okviru izobraževalnega programa naučil timskega dela s sodelavci, sporazumevanja v dveh tujih jezikih, pomena poznavanja sestavin vseh vrst ponudb, gostoljubnosti in velike odgovornosti poslovnega komuniciranja z gosti. V gostinskih podjetjih se boš praktično usposabljal (z delom) najmanj 29 tednov. Če boš s podjetjem sklenil individualno učno pogodbo, pa boš v podjetju lahko po dogovoru, največ 52 tednov.

Delo

Po zaključenem izobraževanju lahko opravljate delo kuharja, natakarja, oskrbnika.

Kuhar naroči in prevzame živila in drugo blago za pripravo obrokov hrane. Pripravi in očisti živila ali pa to delo razporedi pomožnemu osebju v kuhinji.

Delo kuharja je raznoliko in obsega vse od naročanja in prevzemanja živil do čiščenja, priprave živil in toplotne obdelave, razdeljevanja na posamezne obroke, garniranja in dekoriranja jedil. Pripravi ali izdeluje hladne in tople jedi ter sladice po dnevnih menijih in po jedilnem listu. Pri tem upošteva recepte in količinske normative za porabo živil in obroke jedil. Svoje delo opravlja higienično, skrbno pazi na higieno in čistočo v kuhinji. Pripravlja tudi podatke za dnevni obračun porabljenih živil, izdanih obrokov hrane in sproti pregleduje zaloge. Z vodjo kuhinje sodeluje pri inventurnih popisih. Sodeluje pri pripravi in sestavljanju jedilnih listov, dnevnih menijev ter pri pripravi kalkulacij za posamezna jedila ali obroke. Za uspešno opravljanje svojega dela mora spremljati strokovne novosti in jih tudi uporabljati. Ko si pri delu že nabere dovolj izkušenj, sodeluje pri uvajanju novih delavcev.

Dela natakarja so razdeljena na posamezne faze in sicer na: pripravljalna dela, ki jih je treba opraviti v natakarski pripravljalnici, kjer poteka priprava perila, namiznega inventarja in ureditev servisnih vozičkov; pripravljalna dela v jedilnici oziroma v prostorih, ki so namenjeni postrežbi gostov. Tu poteka razporejanje miz in stolov, pogrinjanje, ureditev servisnih miz, pripravljanje pogrinjkov in tista dela, ki jih vodja obrata v zvezi s hišnimi navadami odredi (skrb za namizno dekoracijo, jedilne liste itd.). Sledi sprejem gosta ob njegovem prihodu (pozdrav, iskanje primerne mize, pomoč pri odlaganju garderobe); ponudi mu jedilni list, vinsko karto ali pa ga seznani z dnevno ponudbo; prevzem naročila pri individualnih gostih ali naročila za izredne obroke;evidentiranje naročila; postrežba hrane; postrežba pijače; pospravljanje mize, priprava računa in zahvala za obisk.

Kakšne so možnosti za zaposlitev

Delodajalci v Sloveniji so v obdobju zadnjih dveh let in tekočem letu prijavili naslednje število prostih delovnih mest za poklic kuhar:

Leto 2009

Leto 2010

Leto 2011*

2835

2871

1218

*vključno do meseca maja

Delodajalci v Sloveniji so v obdobju zadnjih dveh let in tekočem letu prijavili naslednje število prostih delovnih mest za poklic natakar:

Leto 2009

Leto 2010

Leto 2011*

5990

5527

2456

*vključno do meseca maja

Predstavitev poklica na spletu

http://www.youtube.com/user/monus2poklici#p/f/3/_f1zUq9eD-8

http://www.youtube.com/watch?v=AI5eKsn5pD0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=n8shSmqYBxU&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=gZtk4t1xjm8&feature=related

 

(Skupno 4.680 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost