Organi šole in organigram

ORGANI ŠOLE

Svet zavoda
Zavod upravlja Svet zavoda, v katerem so predstavniki ustanovitelja (MŠŠ), delavcev zavoda in staršev dijakov. V Svetu imamo tri predstavnike ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev, tri predstavnike staršev in dva predstavnika dijakov. Mandat Svetu traja štiri leta. Naloge Sveta so predvsem: imenovanje in razrešitev ravnatelja, sprejemanje letnega delovnega načrta in poročila o njegovi uresničitvi, sprejema razvoj zavoda, odločanje o uvedbi nadstandardnih programov, odločanje o pritožbah dijakov…
Ravnateljica
Zavod vodi ga.Adelija Perne, ki je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. Ravnateljica organizira, načrtuje in vodi delo zavoda. Opravlja naloge v skladu z zakonom. Njen mandat traja pet leta.
Pomočnika ravnateljice
Glede na to, da se pedagoško delo izvaja na dveh lokacijah za različne izobraževalne programe, ima šola dva pomočnika ravnateljice. Dejan Mužina je pomočnik na lokaciji Ul.Prekomorskih brigad 7 , ga. Oriana Zonta Bajec pa je v.d. pomočnica na lokaciji Polje 41. Pomočnik ravnateljice pomaga ravnateljici pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog. Pomočnik ravnateljice nadomešča ravnateljico v njeni odsotnosti. Njegov mandat je vezan na ravnateljičinega.
Učiteljski zbor in vzgojiteljski zbor
Sestavljajo ga strokovni delavci zavoda. Učiteljski zbor in vzgojiteljski zbor obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno izobraževalnim delom, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti, odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi, daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Programski učiteljski zbor
Programski učiteljski zbor sestavljajo učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem programu in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju izobraževalnega programa. Programski učitelji zbor pripravi načrt ocenjevanja znanja, odloča o napredovanju posameznega dijaka, določa osebni izobraževalni načrt dijaka, odloča o načinu opravljanja dopolnilnih izpitov posameznega dijaka, odloča o načinu ponavljanja letnika posameznega dijaka po predhodnem mnenju staršev, ugotavlja dosežene zmožnosti dijaka, ki ne zaključi izobraževanja ter izvaja druge naloge določene s šolskimi pravili. Programski učiteljski zbor se sestaja tedensko.
Oddelčni učiteljski zbor
Sestavljajo ga strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno izobraževalno delo v posameznem oddelku. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi dijaki in s tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Razrednik
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih dijakov, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Svet staršev
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje Svet staršev. Sestavljajo ga po en predstavnik vsakega oddelka. Predstavnik je izvoljen na roditeljskem sestanku. Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno izobraževalnim delom, voli predstavnike v Svet zavoda, opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Skupnost dijakov
V skladu z 7. členom Pravilnika o šolskem redu smo zagotovili pogoje (prostor in informacije) za delo Skupnosti dijakov. Sestavljajo jo po en predstavnik vsakega oddelka. Predstavniki izvolijo predsednika, tajnika in blagajnika skupnosti. Skupnost dijakov oblikuje predloge, mnenja in pobude dijakov. Njen mentor je učitelj.

ORGANIGRAM

(Skupno 5.251 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost