Gastronomija in turizem SI

Ime izobraževalnega programa: GASTRONOMIJA IN TURIZEM SI
Naziv poklicne izobrazbe: gastronomsko-turistični tehnik / gastronomsko-turistična tehnica
 
  • Cilji izobraževalnega programa
  • Trajanje izobraževalnega programa
  • Vpisni pogoji
  • Pogoji za dokončanje
  • Predmetnik (glej letno publikacijo)
  • Poklicna matura obsega:
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija
  • Usposobljenost
  • Delo
  • Predstavitev poklica na spletu

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju dijaki), da:
–       usvojijo strokovno teoretična in praktična znanja ter veščine, ki so pomembna za kakovostno izvedbo kompleksnih nalog in reševanje realnih praktičnih problemov v stroki,
–       usvojijo sposobnosti podjetniškega razmišljanja, kritične presoje, odgovornega in socialnega ravnanja,
–       spoznajo pomen in usvojijo cilje razvoja osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v življenjskem okolju,
–       znajo komunicirati skladno s poslovno etiko, bontonom, načeli gostoljubnosti, v slovenskem in najmanj dveh tujih jezikih,
–       obvladajo temeljno strokovno terminologijo, telefonsko komuniciranje, tehnike pogajanj idr…,
–       so sposobni sodelovanja v skupini in pri projektnih nalogah (kooperativnost, poštenost), reševati konflikte ter organiziranja in vodenja projektnega in timskega dela,
–       znajo organizirati in izvajati animacijo za goste ob različnih priložnostih,
–       poznajo osnovne naravnogeografske značilnosti, družbenozgodovinski in kulturni razvoj v Sloveniji in v svetu,
–       poznajo slovensko naravno in kulturno dediščino in jo znajo tržiti v okviru gostinskih in turističnih storitev,
–       znajo prilagoditi kulinarično ponudbo, organizacijo in izvedbo priprave in postrežbe različnim ciljnim skupinam in strukturi gostov ter dogodkom,
–       zmorejo izbrati in ustrezno obdelati živila po mehanskih in toplotnih postopkih v okusne jedi in jih v kombinaciji z drugimi jedmi in pijačami umestiti na jedilnik rednih oziroma izrednih obrokov,
–       znajo izračunati hranilne in kalorične vrednosti živil ter živila zdravo kombinirati v prehrani za različne ciljne skupine
–       razvijejo pozitivni odnos do zdravega načina življenja in aktivno skrbijo za lastno zdravje in zdravje gostov,
–       poznajo osnove finančnega poslovanja, trženja in jih uporabiti pri oblikovanju ponudb za gostinske in turistične storitve,
–       učinkovito obvladajo uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij,
–       obvladajo vodenje poslovno podjetniške oz. delovne dokumentacije (kalkulacija, delovni nalog, obračun, reklamacija, nabava, skladiščenje, prodaja, razne evidence, zapisnik o poškodbi ipd.),
–       upoštevajo in izvajajo načela in zakonske predpise na področju gostinstva in turizma za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, varstva okolja, požarne varnosti in racionalne rabe energije, materiala in časa ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod,
–       so naravnani v vseživljenjsko učenje, se strokovno spopolnjujejo, skrbijo za svoj osebnostni razvoj in za uspešno sodelovanje v družbi,
–       ciljno načrtujejo in spremljajo svoj poklicni razvoj s poklicnim portfolijem,
–       samovrednotijo in spremljajo napredek svojih poklicnih dosežkov,
–       transparentno predstavijo svoje osebnostne dimenzije in razvoj poklicne kariere.
 

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

–       usposobljen za samostojno izvedbo strokovnega dela v skupini, timu ter za sodelovanje pri projektnem delu,
–       odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi,
–       imel temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
–       iskal racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
–       naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje,
–       usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah,
–       ekološko osveščen,
–       znal javno nastopati,
–       razširil splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij.
 

Trajanje izobraževalnega programa

Izobraževanje traja štiri leta.
Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi točkami (KT).
 

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:
–       osnovnošolsko izobraževanje,
–       nižje poklicno izobraževanje ali njemu enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.
 

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:
–       splošnoizobraževalne predmete,
–       obvezne strokovne module,
–       izbirne strokovne module,
–       odprti del kurikula .
Poleg tega mora opraviti:
–       interesne dejavnosti,
–       obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in
–       poklicno maturo.
 

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:
–       pisni in ustni izpit iz slovenščine,
–       pisni in ustni izpit iz gastronomije in turizma s podjetništvom.
Izbirni del:
–       pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
–       izdelek oziroma storitev in zagovor.
 

Nacionalne poklicne kvalifikacije

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije:
 

Turistični informator/turistična informatorka

Nacionalno poklicno kvalifikacijo turistični informator/turistična informatorka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:
–     M3 – Poslovno komuniciranje in IKT – 8 KT,
–     M4 – Naravna in kulturna dediščina – 8 KT,
–     M11 – Obdelava turističnih informacij – 12 KT.
 

 

Usposobljenost

Če boš izbral v izobraževalnem programu strokovne module bolj s področja gostinstva se boš usposobil za sprejem naročila gostinskih storitev za manjše ali večje skupine gostov, organizacijo izvedbe dogodka z vodenjem sodelavcev ter za obračun opravljenih storitev naročniku. Znal boš pripraviti in v meni pravilno umestiti ter ustrezno ponuditi vse vrste zahtevnejših jedi, pripravljenih po raznih tehnoloških postopkih, na različnih kuhinjskih napravah, strojih in pripomočkih. Jedi boš znal estetsko dekorirati in ponuditi gostom po zahtevnejšem načinu strežbe. Naučil se boš sprejemati goste, jim svetovati, priporočati, ponuditi in prevzeti naročila ter postreči jedi in pijače na razne načine profesionalne strežbe. Pred gosti boš znal mešati pijače, marinirati, filirati in razkosavati jedi. Če boš izbirali strokovne module bolj s področja turizma, se boš usposobil za dajanje turističnih informacij za pripravo manj zahtevnih turističnih aranžmajev, za animacijo gostov, za delo v recepciji in za delo turističnega spremljevalca. Znal boš posredovati aktualne turistične informacije o kraju, o naravni in kulturni dediščini doma in po svetu, vključujoč kulinariko in upoštevati zgodovinsko pogojene posebnosti narodov sveta. Vsi pa se boste naučili hotelskega poslovanja oziroma poslovanja turističnih agencij, poslovnega nastopanja, vodenja in timskega dela s sodelavci, sporazumevanja v dveh ali treh tujih jezikih in drugih vrst odgovornega, poslovnega komuniciranja in ravnanja s strankami, gosti in partnerskimi podjetji. V podjetjih se boš praktično usposabljal (z delom) najmanj 8 tednov.
 

Delo

Po zaključenem izobraževanju lahko postanete dobro izobraženi kuhar ali natakar, dietni kuhar, vodja cateringa, barman… Lahko postanete turistični informator, prodajalec turističnih storitev, turistični animator ali receptor.
 

Predstavitev poklica na spletu

(Skupno 15.471 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost